fbpx

תקנון אתר

אתר LBL.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר הבית של עורכי הדין מרק לייזרוביץ וקרן ברק , ובין השאר מפרסם מידע משפטי ואחר. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. באם אינך מסכים/ה לתנאים אלו אנא אל תשתמש/י באתר זה. אנא קרא תנאים אלה בעיון . להלן פנייה אליך בתקנון תהיה באמצעות השימוש במילה "המשתמש".

המידע באתר

תוכן האתר נכתב נועד להתרשמות ואספקת מידע כללי בלבד. אין במפורסם באתר זה בכדי להוות ייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לביצוע פעולות משפטיות. המשתמש מוותר על כל טענה בדבר הסתמכות על המידע באתר ומוותר על כל תביעה לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לו עקב שימוש זה. כל שימוש במידע המפורסם באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד ולעו"ד מרק לייזרוביץ (להלן: "בעל האתר") לא תהיה כל חובה או אחריות כלפי כל נזק באם יגרם למשתמש. אנו ממליצים להתייעץ עם עו"ד, שתחום עיסוקו הוא בעניין הנדון, לגופו של עניין, בכל סוגיה משפטית. אין בשימוש באתר בכדי להקים יחסי עו"ד-לקוח על כל המשתמע מכך ובכלל זה (אך לא רק) לעניין חובת הסודיות ו/או החיסיון או כל חובה אחרת כלפי המשתמש. כמו כן אין בשליחת מידע או שאלה לעו"ד מרק לייזרוביץ כדי להקים לו חובה לענות להודעה שנשלחה או להתייחס אליה וההחלטה באם להתייחס להודעה ו/או שאלה הינה בשיקול דעתו של המשיב בלבד.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שעלולים להכיל תכנים לא נכונים ו/או לא מתאימים. לבעל האתר לא תהיה כל אחריות על הגלישה לאתרים אלה, והגלישה בהם כפופה לתקנון האתר אליו גולשים.

המידע וזמינותו

המידע המפורסם באתר מפורסם "כמו שהוא" ( “As Is” ) וכפי שהוא מפורסם בכל רגע נתון ( “As Available” ). בעל האתר אינו ערב לדיוקו או נכונותו של המפורסם באתר או במידע המקושר לאתר, ולמרות השתדלות סבירה, ייתכן ונפלו טעויות בתוכן האתר, ובכלל זה טעויות מהותיות. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, להוסיף, לשנות, לערוך ולהוריד מידע מהאתר בכל עת. כמו כן בעל האתר אינו מתחייב כי המידע יהיה זמין בכל עת ו/או בכלל, והוא זכרי לעשות כל שינוי באתר ו/או בתכניו מבלי שידרש לתת על כך הודעה מראש ומבלי שהדבר יצמיח לו חבות כלפי צד שלישי כלשהו.

אמנת פרטיות

בעל האתר יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע ובפרטים הנמסרים לו מאת המשתמשים, בין אם נמסרו בשליחת מידע ובין בכל דרך אחרת ובכלל זה במידע שייאסף אודות דפוסי השימוש . שימוש זה יכול לכלול, לרבות אך לא למעט, יצירת קשר עם משתמשי האתר, ניתוח ומסירת מידע לצדדי ג', לרבות מפרסמים ומשלוח הודעות מנהלתיות שונות מאת הנהלת האתר. יחד עם זאת בעל האתר לא ימסור מידע רגיש או מידע שיש בו לזהות את המשתמש כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות אלא לגורמים הסבירים אליהם נשלחו.

כל משתמש רשאי לפנות לבעת האתר בדואל mark@mark-law.co.il ולבקש למחוק את שם המשתמש שלו ופרטיו ממערכת האתר.

המשתמש, שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי האתר ו/או בעלי האתר הכל לכתובת הדאר האלקטרוני שמילא המשתמש.

אמנת הפרטיות של האתר תחול אך ורק בתחומי האתר.

זכויות יוצרים

כל הזכויות, ובמיוחד זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר , לרבות, אך לא רק: זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, גרפיקה, עיצוב ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם וכל זכות אחרת הכלולה באתר זה הינן בבעלות עורך דין מרק לייזרוביץ ועורכת דין קרן ברק.

בכל מקום בו נכתב שהמאמר נכתב על ידי עו"ד מרק לייזרוביץ ו/או עורכת דין קרן ברק, הרי שמלוא זכויות היוצרים על האמור בו הן של עו"ד מרק לייזרוביץ ועורכת דין קרן ברק.

אין לעשות שימוש בתוכן האתר, לרבות אך לא למעט: העתקה, שכתוב, רפרודוקציה, פרסום, העלאה, הורדה, שידור, הפצה, פרסום כלינק תחת פריים של אתר אחר ו/או קישור לאתר בכל דרך וכן לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהם ניתנים כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת מבלי לקבל את הסכמתו בכתב מראש. עם זאת, בכל מקום שהותר על ידי בעל האתר, ניתן להוריד עותק אחד לשימוש פרטי של המשתמש, ובתנאי שישמר העותק כפי שהוא מבלי להשמיט ממנו דבר או להוסיף עליו דבר מבלי לקבל את הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. כל שימוש שאינו פרטי אסור בהחלט מבלי לקבל את הסכמת בעל האתר, בכתב ומראש. עריכת תוכן האתר או כל שימוש אחר בו שלא בהתאם לאמור לעיל יהווה הפרה של זכויות היוצרים וזכויות הקנייניות האחרות של בעל האתר.

מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת בעל האתר בכתב ומראש.

קישור לאתר על-ידי אתרים אחרים הינו מותר ובלבד שצוין מקור המידע בציון שם האתרLBL.co.il ) בבירור לצד הקישור והקישור יוביל אך ורק לאתר במלואו מבלי שהאתר המקשר יוכל לשים תכנים משלו בחלון המקשר. קישור לאתר מהווה הסכמה מראש להסיר את הקישור לפי בקשת בעל האתר.

כל שליחת מידע לבעל האתר, לרבות הצעות, הערות, תוספות, תיקונים פניות ושאלות, מהווה הודעת ויתור על כל זכויות, לרבות זכויות יוצרים, בתוכן ההודעה שנשלחה. הודעת ויתור זו הינו למעשה רישיון חינם, שאינו מותנה בזמן, במקום ו/או בתנאי כלשהו, המוענק לבעל האתר לעשות כל שימוש במידע שנשלח. לבעל האתר תעמוד הזכות לפרסום את המידע שנשלח, כולו או מקצתו, או שלא לפרסמו, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. עם זאת בעל האתר מתחייב לעשות ככל הניתן שלא לפרסם פרטים אישיים או מזהים.

במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל בעל האתר באמצעות מערכת "צור קשר" ולמסור את כל הפרטים הרלוונטיים. עם קבלתה, ייבדק תוכן הפנייה ובמידה וימצא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, כי קיימות ראיות מספיקות לפגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע נשוא הפנייה.

הגבלת אחריות

בכל תנאי ומקרה לא תעמוד לבעל האתר כל אחריות או חובה כלפי נזק מכל סוג שהוא לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר כתוצאה משימוש, אי-שימוש או שימוש שלא כשורה באתר ו/או במידע המפורסם בו לרבות אובדן מידע, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן זכות מכל סוג שהוא או אובדן רווח ו השפעת הגלישה באתר על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא ישא בעל האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמשים.

המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר והמשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

הגבלת אחריות זו תחול בכל הקשר של אחריות חוזית, מכוח דין או מכל מקור אחר.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה בפורטל בעתיד.

המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.

שימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו. כל העושה כאמור יישא בתוצאות מעשיו לרבות כיסוי מלוא הנזקים שגרם .

המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש של המשתמש או מי מטעמו באתר,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.

מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי עו"ד ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם באתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להמנע מפעולה כזו או אחרת.

כללי

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לערוך, להוסיף או להוריד מהתנאים המפורסמים בתנאי שימוש אלו. על המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים ביותר. המשך השימוש באתר יהווה הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר והמשתמש יוחזק כמסכים לכל שינוי שנעשה בהם.

התנאים המצוינים לעיל מהווים את כלל הסכם השימוש שבין מפעילי האתר והמפרסמים בו ובין המשתמשים.

לא השתמש בעל האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין בעל האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות. הסכמה מטעם בעל האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון שכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

תניית שיפוט בלעדית – סמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו רק דיני מדינת ישראל. לבית-המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל האמור בשימוש באתר ובתנאי שימוש אלו ככל שהעניין מצוי בסמכותו העניינית. ככל שהעניין אינו מצוי בסמכותו העניינית של ביהמ"ש השלום בתל אביב, הרי שלביהמ"ש המחוזי במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הייחודית

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן